Briseadh dùil mu fhoghlam Gàidhlig an Glaschu

Chaidh innse gu bheil còrr is 40 sgoilear òg an Glaschu nach fhaigh a-steach gu foghlam Gàidhlig am-bliadhna mar a bha am pàrantan ag iarraidh.

Tha Comhairle Baile Ghlaschu ag radh nach eil rùm gu leòr do na tha ag iarraidh tòiseachadh ann am foghlam Gàidhlig as t-fhoghar eadar na trì sgoiltean Gàidhlig sa bhaile.

Seo Alasdair MacLeòid.