Gluais

Tha làn fhios againn gu bheil eacarsaich math dhuinn. Agus tha mòran againn a' dèanamh gu leòr dheth, ged nach biodh sinn ach a' dol airson cuairt bheag gach latha.

Agus gu dearbh, thàinig àrdachadh mòr air na thòisich air an leithid bho thàinig an lockdown.

Ach a rèir Bunait Cridhe Bhreatainn, fiu's ged a bhiodh sinn a' gluasad tric, tha sinn fhathast a' suidhe ro fhada - rud nach eil math dhuinn idir, idir a rèir choltais. Tha an aithris seo aig Cara Coburn ...