Fiolmaichean GME

Tha Comunn nam Pàrant air sreath de dh' fhiolmachean fhoillseachadh air luach foghlam tro mheadhain na gàidhlig agus iad ag amas air freagairt a' thoirt dhan na ceistean a thathas tric a'cur orra.

Ciamar a tha e ag obair, a feum gàidhlig a bhith aca san taigh, dè na buannachdan a tha an luib cànan eile.

Thathas an dòchas gun toir seo barrachd fios dhan fheadhain a tha beachdachadh air mar a tha Calum MacLeòid aig aithris.