Tilleadh a dh'obair

Às dèidh bliadhna gu leth, tha sinn air fàs cleachdte ris an doigh-obrach ùr "àbhaisteach" againn.

Do chuid, cha do dh'atharraich sgath, agus iad air a bhith a' dol dhan àite-obrach gach là.

Do chuid eile, bha aca rin cuid obrach a dhèanamh bhon taigh.

Le dùil gun atharraich sin sna seachdainnean a tha romhainn, ciamar a tha daoine a' faireachdainn mun dòigh-obrach ùr a bhios fainear dhaibh.

Tha Alasdair MacLeòid air a bhith a' rannsachadh.