दुई डमरुको मित्रता

दुई डमरुको मित्रता

सुमात्रा प्रजातिको ९ हप्ताको डमरु र बंगाल प्रजातिको सात हप्ताको डमरु कसरी साथी बन्दैछन्?