परमाणु अस्त्र मोह किन?

परमाणु अस्त्र मोह किन?

उत्तर कोरियालाई परमाणु अस्त्रको मोह किन?