Taic ga ghealltainn do dh'Àranais

Tha am Ministear Riaghaltais am Morair Dunlop ag ràdh gu bheil e deònach obrachadh leis a' chompanaidh BiFab feuch obair mhaireannach fhaighinn do ghàradh Àranais.

Tha Àranais trang an-dràsta - ach tha an cùmhnant son uidheamachd airson tuath-gaoithe mara Beatrice a' tighinn gu ceann san Lùnastal.

Tha tuilleadh aig Ruaraidh Rothach.

Published
Section
BBC News