'' که مې لور در لودای ''

'' که مې لور در لودای ''

که مې لور در لودای، دا د هغې نندارې نوم دی چې د پت په نامه تاوتریخوالی تمثیلوي. ننداره د هغو کیسو ټولګه ده چې د دواړو غاړو حالت ښکاره کوي معانا د قربانۍ او هم د مجرم . دغه تجربې د سویلي اسیا د ټولنو دي چې په سکاټلنډ کې اجرا کېږي. د دې نندارې د جوړولو هیلي دا دي چې پر هغوی چې ظلم کیږي، خپل غږ پورته کړي. بي بي سي په ګلاسګو کې د دې نندارې د چمتو کولو ځای ته ورغلې وه.