د هند وېش

د هند وېش

۷۰ کاله وړاندې د هند او پاکستان ولسونه څنګه جوړ شول؟ نوره کیسه وېډیو کې وګورئ.