یوسف رشید دا کلیپ له وژل کېدا څو ورځې مخکې بي بي سي ته استولی و

یوسف رشید دا کلیپ له وژل کېدا څو ورځې مخکې بي بي سي ته استولی و

یوسف رشید دا کلیپ له وژل کېدا څو ورځې مخکې بي بي سي ته استولی و