په افغانستان کې وسله والې ډلې

په افغانستان کې وسله والې ډلې

د ملګرو ملتونو یو راپور ښيي چې افغانستان کې نژدې ۴۵ زره د حکومت مخالف وسله وال فعال دي چې شاوخوا ۲۵ سلنه یې بهرنیان ښودل شوي.