د افغانستان ځنګلونه او چاپېريال

د افغانستان ځنګلونه او چاپېريال

ملګرو ملتونو هر کال د نومبر شپږمه په جګړو او وسله والو شخړو کې له چاپېرياله د ناوړه ګټې مخنیوي ورځ اعلان کړې ده.

په افغانستان کې د لسيزو جګړو له امله ځنګليزې سيمې سپېرې شوې، او په ناقانونه ډول ونې وهل کېږي.

دې راپور کې سيد عبد الله نظامي دې ته کتنه کړې چې له چاپېرياله د ناوړه ګټې مخنيوی څنګه کېدی شي.