د ولسي جرګې له خوا د وزيرانو بې واکه کول

ولسي جرګه کې یې د حکومت وزيرانو پوښتلو او هم ارزولو بهير روان دی. افغان ولسي جرګې د ترانسپورت، پوهنې او د مالیې وزیران پوښتنو ته ورغوښتي وو چې یوازې ماليې وزير يې د باور رايې پر ګټلو بريالی شو.

بېګا شپه ولسمشر غني د ولسي جرګې د کمېټو مشران ارګ ته وربللي وو او د خپلو وزیرانو د پوښتلو او ارزولو په اړه ترې د زغم غوښتنه کوله.

سيد عبد الله نظامي يې له کابله نور حال راکوي.