عدلي طب: د مېړه له خوا شړل شوې نجلۍ پاک لمنې ده

عدلي طب: د مېړه له خوا شړل شوې نجلۍ پاک لمنې ده

د ښیوې له نادر خان نه دوه لوڼې په یوه شپه بوتلل شوې. مشره لور يې په خوښۍ خپل کلیوال ته ورکړې وه، خو نیمه شپه يې د ده په خبره د خېښ وسله وال يې پر کور ورننوتل او کشره لور يې ترې په دې پلمه په زوره بوتله، چې مشرې خور خپل پېغلتوب نه دی ساتلی.