افغانستان کې هوايي شرکتونه

افغانستان کې هوايي شرکتونه

په افغانستان کې يو شمېر خلک شکایت کوي چې هوايي شرکتونه سم خدمات نه وړاندې کوي.

دلته ټولټال درې کورني او اوه بهرني هوايي شرکتونه فعال دي.

خو تر دې وړاندې درې داسې شرکتونه چې سم مشتریان یې ترې نه وو خوښ وتړل شول.

ځلا سحر پر همدې رپوټ لري او دا ګوري چې افغان حکومت د هوايي شرکتونو د ستونزو کمولو لپاره څه کړې دي.