"حکمتيار به په شاوخوا دريو اوونيو کې کابل ته ستون شي"

"حکمتيار به په شاوخوا دريو اوونيو کې کابل ته ستون شي"

د افغانستان حزب اسلامي وايي د دوى مشر گلبدين حکمتيار به په دريو اوونيو کې کابل ته ستون شي. په کابل کې خوشال تايب د ښاغلي حکمتيار له زوم ډاکټر غيرت بهير څخه پوښتلي چې اوس هغوى چيرې دي او څرنگه کابل ته راځي؟