په افغان پوځ کې د ښځو لپاره ستونزې او ننګونې څه دي؟

په افغان پوځ کې د ښځو لپاره ستونزې او ننګونې څه دي؟

د افغانستان په پوځ کې څه باندې ۱۵۰۰ ښځې کار کوي. دا شمېر له هغه ډېر کم دی چې افغان حکومت غوښت. د افغانستان دفاع وزارت وايي غواړي په اردو کې د ښځو ونډه لسو فیصدو ته لوړه کړي.

په افغان پوځ کې د ښځو لپاره ستونزې او ننګونې څه دي؟ او د شمېر ډېرولو لپاره یې افغان حکومت کومې اسانتیاوې برابرې کړي دي؟

پر همدې په کابل کې اریا احمدزۍ له جنرال خاټول سره خبرې کړي دي. لومړی په پوځ کې د ښځو د شتوالي پر ارزښت غږېږي.