افغانستان کې د رواني ناروغيو يوزاينی روغتون

افغانستان کې د رواني ناروغيو يوزاينی روغتون

د شمېرو له مخې په افغانستان کې په زرګونه کسان په رواني ناروغيو اخته دي. افغان حکومت د دې ناروغانو لپاره یوازې یو روغتون لري.

خو کوم ځانګړی مرستون او د ساتلو حکومتي ځای نشته. دوه نادولتي مرکزونه شته چې په سختو ذهني ناروغیو د اخته نژدې ۴۰۰ خلکو پالنه کوي.