دوه پېړۍ وړاندې نورستان په کور ودان و

Image caption په دې لرګینو لوښو کې په کور جوړ شوي شراب څښل کېدل.
Image caption دا د نورستان د شهزادګانو د لاس تبر دی.
Image caption د اخلي پخلي لوښي
Image caption واژ؛ د نورستان د موسیقۍ اله ده چې اتڼچیان نڅا ته مستوي. له څرمنې او لرګي جوړه ده
Image caption په دې خاورینو منګوټو کې د ماشومانو مړي ساتل کېدل.
Image caption د نورستان د کورونو ډېر وسایل پخپلو لاسو جوړېدل
Image caption د غاړې اوږۍ د نورستان د پېغلو ګاڼه ده چې له سپینو زرو جوړه ده
Image caption په دې صندوق کې به پخوانیو نورستانیانو لوی مړي ساتل
Image caption دېوال ته ځوړوندې چړې 'کټېرې' نومېږي. د مار په زهرو موښل شوې، چې هره پېلغه او هر ځوان یې له ځان سره ساتي
Image caption له څرمنې جوړ بوټونه
Image caption د کار جامې، چې د څارویو له پوستکي جوړې دي.
Image caption د لرګي صندوق چې میخونه یې هم لرګین دی
Image caption په دې خټینو منګیو کې پخوانیو نورستانیانو کوچني مړه شوي ماشومان ساتل

اړونده مطالب