يوه کوچنۍ ويانده چې غواړي د افغانستان ویاړ شي

يوه کوچنۍ ويانده چې غواړي د افغانستان ویاړ شي

حنا اصفي وردګ د تلویزیون یو کوچنۍ ویانده ده چې د افغانستان له مشهورو څېرو سره یې مرکې کړي دي.

حنا وایي له رسنیو سره مینې، وهڅوله چې ویانده شي خو خپلو زده کړو ته لومړیتوب ورکوي او موخه یې دا ده چې د افغانستان لپاره ویاړ شي.

حنا په افغانستان کې له شمشاد تلویزیون سره کار کوي.