هلمند کې د بريتانيا پر ځانګړو ځواکونو د ملکيانو د وژلو ادعاوې

هلمند کې د بريتانيا پر ځانګړو ځواکونو د ملکيانو د وژلو ادعاوې

ځانګړو ځواکونو په ناقانونه توګه د کورنۍ غړي وروژلي دي. بي بي سي ته روښانه شوې چې شاهي پوځي پوليس د دې پېښې ادعا په اړه چې په ۲۰۱۱ کال کې شوې، پلټنې کوي.

د بريتانيا سنډې ټايمز دعوا کړې، چې د ساس يا ځانګړی هوايي خدمت غړو بې وسلې افغان ملکيان وژلي، او د بېلګو پټولو لپاره یې د ماموريت جعلي راپور جوړ کړی و. دې راپور کې انځوريزې پړکېدنې دي.