خوست کې د زرغا خونو غوړېدا

خوست کې د زرغا خونو غوړېدا

په خوست کې د زرغونو او سړو خونو نه شتوالي بزګران دې ته اړ کړي داسې کښتونه وکړي چې حاصل یې ډېر وخت وساتلی شي.

خوست کې اوسمهال سل زرغاخونې د کال له ۶ سوو ټنو زيات سابه توليدوي.

د خوست د کرنې ادارې مشر سمیع الله نصرت، هلته زموږ همکار احمد شاه سره خبرو کې لومړی په خوست کې زرغاخونو ته د خلکو پر لېواتیا او د دغه ډول کښتونو پر ارزښت خبرې کړې دي.