د هغه کولر کیسه چې هلمند کې ایجاد شو

د هغه کولر کیسه چې هلمند کې ایجاد شو

درځئ هلمند ته لاړ شو. دغلته دوو ورونو د خلکو تود اوړی یو څه اسانه کړی دی ځکه داسې کوولر جوړ کړی چې د موټر او موټر سایکل پر زړو پورځو چلېږي.

اوس یې اختراع دومره مشهوره شوې ده چې له افغانستانه بهر لا فرمایشونه ورځي. زموږ همکار اولیا اطرافي د هلمند له دې دوو مستریانو سره کتلي دي .