د خپلواکۍ په وياړ د اريانا سعيد کنسرت

د خپلواکۍ په وياړ د اريانا سعيد کنسرت

په کابل کې د افغانستان خپلواکۍ په ویاړ د افغانې سندرغاړې آریانا سعید کنسرت چې له ډیرو مخالفتونو سره مخ و، ترسره شو. د امنیتي ننګونو او مخالفتونو سره سره د ښځو په ګډون سلګونه ځوانان یې کتو ته ورغلي و.