افغانستان کې ښځینه پانګوالې او سوداګرې څه ستونزې لري؟

افغانستان کې ښځینه پانګوالې او سوداګرې څه ستونزې لري او حکومت ورسره څه مرستې کړي دي؟ نجما ځلا په کابل کې د سوداګرۍ وزارت له ویاند مسافر قوقندي سره مرکه کړې ده.