بڼوالي، که لنډمهاله سوله

بڼوالي، که لنډمهاله سوله

په کابل کې د تاوتریخوالي ډېرېدو په لړ کې، ۱۸ کلن ځوان بڼوال ته د جنت په څېر بڼ جوړ کړی دی. حمیدالله وايي، درملپوهنه لولي، خو که ډاکټر هم شي، بڼوالۍ ته به دوانم ورکوي.