هنري شېبې

هنري شېبې

په افغانستان کې له ښځو سره د زورزیاتي پېښې تل د نورو هېوادونو په پرتله ډېرې وي. اوس خپله افغانان هڅه کوي پر دې موضوع په کور دننه بحث پیل کړي. په همدې اړه په کابل کې یو تیاتر ننداره جوړه کړې وه. دا او نور په هنري شېبو کې شکېبا حبیب درته را ټول کړي دي.