د پاکستان په پانګونه افغان فابریکه فعالېږي

د افغانستان د ټوکرانو د جوړلو تر ټولو لویه فابریکه د پاکستان په پانګونه یو وار بیا فعالیږي. په کندهار کې د نساجي فابریکه چې ۷۰ کاله پخوا جوړه شوې او په جګړو کې خرابه شوې وه، اوس لاس په کار کېږي. افغان چارواکي وايي د پاکستان د ۵۱ سلنې ونډې په شته والي به، په راتلونکي کال کې دا کارخانه بیا فعاله شي. شاوخوا ۷۰۰۰ کسان به، چې ښځې به هم پکې وي، دغلته کار کوي. د کندهار اوونۍ د رپوټونو په لړۍ کې، نن مامون درانی همدې فابریکې ته کتنه کوي