ګيټار غږوونکې نجلۍ

پر سړک له کار کولو، تر مسلکي موسیقۍ زده کولو. په کابل کې کارګرو ماشومانو ته یوه امریکايي ګیتار غږووونکي، مرکز پرانیستی دی او خپله د ګیتار زده کړه ورته کوي.

په دې ډله کې هغه نجلۍ هم شته چې خویندې یې، په کابل کې، په یوه چاودنه کې وژل شوې وې.