هنري شېبې

هنري شېبې

که د افغانستان په کابل کې اوسېږئ او له هنر او ادب سره مینه لرئ نو د کابل ملي ګلرۍ ته سر ورښکاره کړئ، ځکه یو ډېر په زړی نندارتون پکې جوړ شوی دی. دا چې پر څه جوړ شوی او څه پکې دي، شکېبا حبیب یې له نورو هنري خبرونو تر څنګ، په هنري شېبو کې درته وايي.