د کندهار صابون په نړۍ کې مينه وال لري

د کندهار صابون په نړۍ کې مينه وال لري

د افغانستان په کندهار کې له طبعي بوټو داسې صابون جوړېږي چې امریکا، کاناډا او نورو هېوادونو ته صادرېږي.

دا صابون چې کاڼو ته ورته بڼه لري، په کور دننه هم ډېر مینه وال هم لري. ماموند دروانۍ په کندهار کې د دې سابون د تولید ځای ته ورغلی و.