د ګلپاڼې ښاپېرۍ کيسه

د ګلپاڼې ښاپېرۍ کيسه

دا كيسه د گلپاڼې ښاپيرۍ ده چې د ګلونو پالنه یې کوله او د شپې په اسمان کې د ستورو په شان ځلېده خو په یوه برید کې ظالم ټپوس پښه او وزر ور پرې کړل.

ښاپیرۍ یوه موده له ژونده زړه ماتې شوه خو چا هغه بېرته ژوند ته را وګرځوله؟