افغانستان کې د بوټانو جوړولو صنعت

افغانستان کې د بوټانو جوړولو صنعت

په افغانستان کې اوسمهال څه باندې ۶۰۰ وړې او لویې فابریکې فعالي دي. یوه یې د بوټانو جوړلو ده. د بوټانو دغه ستره فابریکه، "اهو"، نومېږي.

اهو ته ورته ډېری دغه ډول کارخانو، زرګونو خلکو ته کار پیدا کړی دی. خپله په افغانستان کې یې پانګونه هم یوه لویه لاسته راوړنه ده.