افغان موسیقاره

افغان موسیقاره

په افغانستان کې د موسیقۍ زدکړه، له خنډ او ځنډه خالي کار نه دی، په ځانګړي ډول د ښځو لپاره بیا دا ستونزه د نارینه وو پرتله څو ځله زیاته ده. خو پر شته خنډو سربېره محدود شمېر ښځې شته چې هنر ته مخه یې کړې او یا د موسیقۍ پر الې ګوتې راکاږي.

په کابل کې اریا احمدزۍ د هغې مېرمنې کورته ورغلې چې درې کاله کېږي موسیقۍ ته یې مخه کړې.