فکرلارې: په مورنۍ ژبه زده کړې ولې مهمې دي؟

فکرلارې: په مورنۍ ژبه زده کړې ولې مهمې دي؟

مېلمانه په لندن کې افغان محصل هېواد ننګيال، په کابل کې نازيه قانع او په اسلام اباد کې د نجونو د زده ګړو مبارزه شادبېګم دي.