هنري شېبې

هنري شېبې

چلپاسه يوه دوه کسيزه جاپانۍ موسيقۍ ډله ده، چې ځانګړتيا يې افغان موسيقي ده.

چيساتو ياګي او کييېچي ساتو يې ۲۰۰۷ کال کې بنسټ ايښی و. جاپان کې يې د افغان موسيقۍ لسګونه کنسرتونه ورکړي، او پښتو موسيقۍ یې هم غږولې. نو د دغې ډلې د موسيقۍ او هم د هنر ډېر نور خبرونه د دې اوونۍ هنري شېبو کې وګورئ.