د کوکنارو د نېښ وهلو موسم

د کوکنارو د نېښ وهلو موسم

د افغانستان په سوېل کې اوس د کوکنار و د نېښ وهلو موسم دی، چې راټول شوي ځوانان یې کروندو ته په منډه دي او دا یې هم د مزدورۍ ښه موسم دي.

نور ګل شفق پرې دا رپوټ چمتو کړی.