کابل کې نارسمي ټیکسیانې

کابل کې نارسمي ټیکسیانې

کابل ښار کې د مېشتو وګړو په ډېرېدو سره د رسمي ټیکسي سربېره د نا رسمي ټیکسیانو شمېر هم په ډېرېدو دی. عصمت بهیر د کابل ښار د ټکسیانو ګڼې ته په دې رپوټ کې کتنه کړې.