افغانستان کې د پکول سوداګري

افغانستان کې د پکول سوداګري

پکول په ټول افغانستان کې نارینه پر سروي خو پر دې خبر وئ چې د افغانستان په ختیځ کونړ کې یې کاروبار او بازار ګرم دی.

د پکول ګنډلو او پلور له برکته ډېری کونړیان په کار بوخت دي.

کونړ جوړ پکول بیا د افغانستان نورو برخو ته څه چې حتی پښتونخوا ته هم وړل کېږي.

زموږ همکار غزا نور پرې رپوټ لري.