للو للو: د وړانګې ښاپېرۍ کيسه

للو للو: د وړانګې ښاپېرۍ کيسه

وړانګې ښاپېرۍ ډېر غوښتل په هسک اسمان کې اوچت الوتل زده کړي، خو د الوتلو لوست ترې پاته شو، ولې داسې وشوه؟ کيسه وګورئ.

دغه کیسې نجیبې لېمې لیکلې او هم یې وړاندې کوي. پروډيوسره يې شکېبا حبيب ده.