افغان چارلي چاپلېن پېژنئ؟

افغان چارلي چاپلېن پېژنئ؟

کابل ښاروالي وايي، د خلکو ترمنځ د ښاري فرهنګ عامولو او د نورو حقونو ته د درناوي په موخه يې د عامه پوهاوي ګڼ کتابونه چاپ او د تیاتر نندارې وړاندې کړې دي.

د دغو نندارو له منځه يې د افغان چارلي چاپلېن تیاتر په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د خلکو خاص پام ځان ته وراړولی دی.

محمد کریم اسیر - چې ځان افغان چارلي چاپلين بولي- وايي، په خندا خندا خلک خپلو نيمګړتیاوو ته متوجه کوي. زموږ همکا نورګل شفق ورسره د زړه خواله کړي.