للو للو: ژړانو چنګاښ

للو للو: ژړانو چنګاښ

د نن کیسه د یوه چنګاښ ده چې نوم یې ژړانو و. پوهېږئ ولې يې نوم ژړانو و؟ ځکه کله چې به دی له خپلو ملګرو سره په لوبه کې مات شو نو ده به ژړل. یوه ورځ ژړانو کوڅې ته را ووت او غوښتل يې لوبې وکړې خو په کوڅه کې هېڅوک هم نه و.

ژړانو ډېر وګرځېد، خو خپل دوستان يې پيدا نه کړل.

تاسو پوهېږئ ګلاليو ماشومانو دوستان يې ولي تللي وو؟

غه کیسې نجیبې لېمې لیکلې او هم یې وړاندې کوي. پروډيوسره يې شکېبا حبيب ده.