للو للو: له تېارې شپې وېره

للو للو: له تېارې شپې وېره

د للو للو دا کیسه د یوه هلک ده چې له تورې تېارې څخه وېرېده. دی به هر ماښام غم نیولی و چې بيا ماښام شو.

یوه شپه چې دی په ځای کې پروت و او دعاوې يې کولې چې خدایه ته خو ژر سهار کړې نو یو غږ یې واورېد چې وایې: زما څخه مه وېریږه. دا د چا غږ و؟ کیسه وګورئ.

دغه کیسې نجیبې لېمې لیکلې او هم یې وړاندې کوي. پروډيوسره يې شکېبا حبيب ده.