افغانستان کې ۲۰۱۸ تر ټولو مرګونی کال

افغانستان کې ۲۰۱۸ تر ټولو مرګونی کال

افغانستان يو داسې زېږيز کال سره مخه ښه کوي، چې په ريکارډ کچه وينه په کې تويې شوه، او ۱۷ کاله مخکې له هغه راهيسې چې د طالبانو پر وړاندې د جګړې پیل شوی، تر ټولو مرګونی بلل شوی دی.

وړاندوينې هم تتې او تر ډېره د هيلو نه دي، داسې چې افغانان بيا يو بل داسې نوي کال ته ورروان وي، چې که د سولې هلې ځلې په کې بريالۍ نه شي، ښايي لا ډېر مرګونی او جنګ جګړو ډک وي.

تېر يو کال د مرګژوبلې ځينو شمېرو او تاوتريخوالي او جګړو د کچې له مخې افغانستان له سوريې اوښتی و. سيد ولي ناصر خپل راپور کې په ۲۰۱۸ کال کې د افغانستان ناوړه امنيت وضعيت ته ځغلنده کتنه کړې ده.