زرو نوزیږو ماشومانو کې ۵۰ یې تر پنځه کلنۍ نه رسېږي

زرو نوزیږو ماشومانو کې ۵۰ یې تر پنځه کلنۍ نه رسېږي

د افغانستان د عامې روغتیا وزارت واييو هر کال یو میلیون او سل زره ماشومان افغانستان کې زیږي، چې ، چې په زرو نویو زیږېدونکو ماشومانو کې ۴۹٫۶ ماشومان تر پنځه کلنۍ نه رسېږي.