چای خونې که د خواله ځای

چای خونې که د خواله ځای

د افغانستان د کابل په ګډون په ډېرو لویو ښارونو کې، چای خونې او کافي ګانې جوړې شوې دي. ځوانان ورځي او پر بېلابېلو موضوګانو په کې بحثونه او خبرې کوي.

چای خونې یا سماوارونه او هلته پر ورځنيو یا پخوانیو کیسو خبرې په افغانستان کې له پخوا دود وو.