للو للو: د هغه چرګ کيسه چې هر سهار به يې خلک له خوبه راويښول

للو للو: د هغه چرګ کيسه چې هر سهار به يې خلک له خوبه راويښول

د للو للو دا کیسه د یوه چرګ ده چې هر سهار به یې خلګ له خوبه را کېنول. چرګ پر ټولو ګران و.

خو کلونه تېرشول، په کلي کې نوي کورونه جوړ شول، کلی غټ شو، خلګو ساعتونه پېدا کړل او نور څوک د چرګ په اذان له خوبه نه ویښېدل.

چرګ به سهار نارې وهلې خوهېچا ده ته غوږ نه نیولو، ځینو به ان له کړکۍ سر را وایست او وبه یې ویل: اوف دا چرګ دی یو څوک غلې کړي. کیسه ماشوم ته د ملګرتوب او وفا ارزښت ورښایي.