د امریکا بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په تړاو د بي بي سي د داود اعظمي شننه

د امریکا بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په تړاو د بي بي سي د داود اعظمي شننه

د امریکا بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په تړاو د بي بي سي داود اعظمي شننه.