نوروز هلته او دلته

نوروز هلته او دلته

بهر میشتي ګڼ شمېر افغانان هم نوروز د یوې کلتوري او خوشحالۍ د ورځې په توګه لمانځي. په خپلو کې سره راټولېږي، ګډ خواړه خوري او خوشحالي کوي. ابراهیم امیري لندن کې د یوې افغانې کورنۍ لیدلو ته ورغلی و.