د بودا مجسمې بیا رغول

د بودا مجسمې بیا رغول

کله چې په ۱۹۹۶ کال طابان افغانستان کې واک ته ورسېدل، په هېواد کې یې د خپل سخت دریځی قانون پلی او د بودا لرغونې مجسمه یې ویجاړه کړه. اوس د دغو مجسمو د بېرته رغولو چارې پیل شوې دي.